Voorwaarden

Voorwaarden 

1 Toepasselijkheid

 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Datacrunch (hierna: Datacrunch), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77090314, en op alle overeenkomsten tussen Datacrunch en Opdrachtgever.

 

1.2. De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

 

2 Uitvoeringsovereenkomst

 

2.1. Datacrunch zal, naar beste vermogen en zorg, zijn diensten aan de Klant leveren.

 

2.2. Alle diensten van Datacrunch zijn gebaseerd op inspanningen.

 

2.3. Alle tussen Datacrunch en andere partijen overeengekomen termijnen en data zijn bedoelingen en niet definitief. Datacrunch zal proberen deze voorwaarden en data zo goed mogelijk na te leven. Bij eventuele overschrijding van een termijn en / of datum, zullen Datacrunch en Klant overleggen.

 

2.4. Overschrijding van enige termijn en / of datum kan alleen leiden tot verzuim van Datacrunch nadat Cliënt Datacrunch schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarin Cliënt Datacrunch een redelijke termijn voor nakoming geeft, en deze redelijke termijn is verstreken.

 

3 Uitvoering van activiteiten

 

3.1. De activiteiten die Datacrunch is overeengekomen, worden uitgevoerd op het kantoor van Datacrunch, tenzij anders aangegeven door Datacrunch.

 

3.2. Datacrunch mag bij het uitvoeren van werkzaamheden gebruik maken van diensten van derden.

 

3.3. Indien Datacrunch voor de uitvoering van werkzaamheden gebruik maakt van diensten van derden, zal Datacrunch de Opdrachtgever vooraf informeren.

 

4 Uitwisseling van informatie en vertrouwelijkheid

 

4.1. Uitwisseling van informatie tussen Datacrunch en Klant vindt plaats door middel van enterprise cloud services zoals Google Drive, tenzij anders vermeld door Datacrunch.

 

4.2. Datacrunch verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van informatie zo goed mogelijk te bewaren en zal redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van gegevens en informatie te beschermen.

 

5 Samenwerking met de klant

 

5.1. Datacrunch en Klant delen de algemene aanname dat onderlinge samenwerking van groot belang is voor het succesvol nakomen van de overeenkomst.

 

5.2. Opdrachtgever verleent tijdig door Datacrunch gewenste medewerking.

 

5.3. Opdrachtgever verstrekt tijdig door Datacrunch gewenste informatie en daarnaast alle overige informatie die, ook al wordt zij niet uitdrukkelijk verzocht door Datacrunch, als relevant voor de uitvoering van de opdracht kan worden beschouwd.

 

6 Werkverklaring

 

6.1. Alle activiteiten van Datacrunch for Client vinden plaats op basis van een wederzijds ondertekende werkverklaring.

 

6.2. Een acceptabele werkverklaring is elk voorstel dat door Datacrunch is gedaan en door de Klant is overeengekomen.

 

6.3. Het werkoverzicht bevat het doel en de inhoud van de activiteiten, de geplande periode waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en een kostenstaat.

 

6.4. De declaratie van kosten is gebaseerd op werkelijke kosten, tenzij anders aangegeven door Datacrunch.

 

6.5. Het in het werkoverzicht vermelde dagtarief is gebaseerd op zeven arbeidsuren per werkdag. De werktijden zijn tussen 09.00 uur en 18.00 uur, tenzij anders aangegeven door Datacrunch.

 

6.6. Op alle werkzaamheden buiten werktijd en / of -tijd geldt het toeslagpercentage genoemd in de werkverklaring.

 

7 Advies

 

7.1. Datacrunch adviseert de Klant over het gebruik, de migratie naar en de integratie van Google Cloud-oplossingen in overeenstemming met de orderbevestiging. Het toepassen van het volledige of gedeeltelijke advies van Datacrunch is op eigen risico van de Klant.

 

8 Migraties

 

8.1. Het migreren van gegevens van de Klant gebeurt altijd onder leiding en verantwoordelijkheid van de Klant, tenzij anders vermeld door Datacrunch.

 

9 Softwareontwikkeling

 

9.1. Indien de softwareontwikkeling onderdeel uitmaakt van de overeengekomen taken, bevat de werkopgave ook een verwijzing naar de gebruikte projectmethodiek.

 

9.2 Projectmethodologieën worden alleen door Datacrunch als richtlijn gebruikt. Datacrunch vermijdt rigide toepassing van methoden als dit leidt tot onnodig extra werk.

 

9.3 Softwareontwikkelingswerkzaamheden worden uitgevoerd in korte iteraties waarbij Datacrunch nauw samenwerkt met de Klant om het gestelde doel voor die iteratie te bereiken.

 

9.4 Onderdeel van elke iteratie is de aanvaarding door Cliënt van de resultaten van de iteratie. Acceptatie zal geschieden door bevestiging van de klant aan Datacrunch dat het gestelde doel / de doelen is / zijn bereikt. Indien het eindresultaat, naar keuze van Opdrachtgever, niet beantwoordt aan het gestelde doel, zal Opdrachtgever specificeren op welk onderdeel (onderdelen) het eindresultaat niet bevredigend is.

 

9.5 Geen garantie geldt voor door Datacrunch ontwikkelde software, tenzij uitdrukkelijk anders door Datacrunch schriftelijk is vermeld.

 

10 Betaling

 

10.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

 

10.2. Cliënt betaalt facturen van Datacrunch binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

10.3. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever aan Datacrunch de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd over het openstaande bedrag, zonder dat enige aanmaning of mededeling van Datacrunch nodig is.

 

10.4. Indien Cliënt nalatig is met het betalen van het openstaande bedrag, is Cliënt ook gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten.

 

10.5. Indien Cliënt nalatig blijft om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zal Datacrunch

Klaar om crunched data in actie te zien?

Name

Email

Subject

Your Message

© 2019 Copyright, All Rights Reserved by DataCrunch